Palmarosa

$16.00

Common Name: - Palmarosa
Latin Name: - Cymbopogon martinii
Origin: - Ethiopia

Size: - 10 ml

Reviews